Vases

  • Sort

French Mason Jar
From $79.00 - $105.00
Smoke Stem Glass Vases
From $24.00 - $28.00
Opal Stem Glass Vases
From $54.00 - $58.00
Clear Stem Glass Vases
From $38.00 - $42.00